Anasayfa | Bölge Krokisi | Dağıtım Hizmetlerimiz
 
 
 
 
NOSAB-AYNA dergisinin 17.sayisi yayinlandi...

Sitemize Bölge Krokimiz eklenmistir.

AYNA dergisinin içerigine, NOSAB firmalarina yönelik, "Bizden Haberler" sayfasi eklenmistir. Dügün, dogum günü, vefat gibi haberleriniz için e-posta adresi: halklailiskiler@nosab.org.tr

Yeni Web Sitemiz hizmetinizde...


Yeni Web Sitemizi Nasil Buldunuz?
     Güzel
     Fena Degil
     Kötü
 

Parasal ve Sosyal Haklar / SAYFA 3 .T.6 Sayfa
Madde 34-
4562 sayılı Kanunun 17 maddesine göre, Bakanlıktan projegenel idare giderleri için kredi kullanan OSB personelinin kredilendirilebilecek ücretleri aşağıdaki tabloda asgari ve azami tespit edilmiştir. Müteşebbis heyet personelin liyakatine, tecrübesine ve diğer hususlara göre uygulanacak ücret ve sosyal hakların miktarlarının tespitine dair alacağı kararı en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderir. Bakanlık tarafından tespit edilen miktarlar dışındaki ödemeler kredilendirilmez.

 

 

PERSONEL ÇALIŞMA SÜRELERİNE VE ÜNVANLARINA GÖRE

 

 

ÜCRET GÖSTERGESİ

PERSONEL
ÜNVANLARI

PERSONEL
SAYISI

1. DERECE

2. DERECE

3. DERECE

4. DERECE

5. DERECE

6. DERECE

7. DERECE

0 - 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 ...

 

 

YIL

YIL

YIL

YIL

YIL

YIL

YIL

BÖLGE MÜDÜRÜ

1

10.000

10.200

10.400

10.600

10.800

11.000

11.200

KONTROL MÜHENDİSİ

5

7.500

7.700

7.900

8.100

8.300

8.500

8.700

MUHASEBECİ

1

6.700

6.900

7.100

7.300

7.500

7.700

7.900

MUHASEBE MEMURU

1

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

TEKNİSYEN

1

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

TOPOGRAF

1

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

SÜRVEYAN

1

4700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

EVRAK MEMURU

1

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

SEKRETER

1

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

ŞOFÖR

1

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

ODACI

1

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu ücret tablosu ile ilgili olarak;

 • İşe yeni girecek veya emekli olup bölgede yeniden görev alan personele ünvanları karşısındaki birinci dereceden (0-1 yıl) ücret ödenecektir.
 • İki ile yedinci derece arasında ücret alan personel, her derecede iki yıl çalıştıktan sonra bir üst dereceye terfi edecektir.
 • Brüt ücretler, derecelerdeki göstergeler ile katsayının çarpımı sonucu bulunacaktır.
 • 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere katsayı 114.000 olarak tespit edilmiş olup, 657 sayılı yasaya tabi personele yapılacak ücret artış oranında artırılarak uygulanacaktır. 

OSB personeline, ücretlerinden ayrı olarak;

a) 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde 2 maaş tutarında ikramiye,

b) Eylül ayında 100.000.000.-(Yüzmilyon)TL. ayni olarak giyim yardımı,

c) Personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına net 600.000.000.-(Altıyüzmilyon)TL.

ölüm yardımı,

d) Çalışılan her gün için net 1.000.000.-(Birmilyon)TL. yemek yardımı,

kredilendirilir. 

İşe yeni giren OSB personeli, sözleşmelerinde belirtilen deneme süresini müteakip sosyal yardımlardan, çalıştığı gün sayısına göre orantı yolu ile tahakkuk ettirilerek faydalandırılır. Ölüm yardımı bu hükme tabi değildir. 

OSB personeli ücretlerinin kredilendirilebilmesi için, hizmet sözleşmelerinin, bölge müdürü ve imar ve kontrol teşkilatında görev alanların ise Kontrollük hizmet taahhütnamelerinin Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir. 

OSB personeline ödenecek sosyal yardımlar, her yıl Maliye Bakanlığınca yayınlanan yeniden değerlendirme oranlarına göre artırılarak uygulanır. 

Yolluk Bildirimleri
Madde 35-
Müteşebbis heyet, yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleriyle OSB personelinin belediye sınırları dışına yapacağı geçici seyahatlerde yolluk bildirimleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. 

Geçici Görev Yollukları
Madde 36-
OSB’lerde müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerine her yıl Bütçe Kanunu ile ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan Devlet Memurları için tespit edilen miktar, bölge müdürü için 5800-8000(dahil) , kontrol mühendisi ve muhasebeci için 3000-5800 (dahil), diğer personel için ise aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için tespit edilen miktarlar kadar geçici görev yolluğu kredilendirilir. 

Çalıştırılma Dayanağı ve Sosyal Güvenlik
Madde 37-
Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeli 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılır. Personel 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

Özlük Dosyaları
Madde 38-
Ataması yapılan personele ait her türlü belge ve bilgilerin muhafaza edildiği ve izlendiği özlük dosyaları, bölge müdürlüğü emrinde saklanır ve takip edilir. Ancak bölge müdürünün özlük dosyası müteşebbis heyet tarafından muhafaza edilir. 

Çekilme
Madde 39-
1475 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle, personel her zaman görevden çekilme isteğinde bulunabilir. 

Çekilmede ve İşe Son Vermelerde Devir Teslim
Madde 40-
Çekilen veya görevine son verilen personel, üzerinde bulunan OSB’ ye ait her türlü demirbaşı en geç 5 iş gününde bölge müdürlüğüne tutanakla devir ve teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılır. 

Yıllık İzin
Madde 41-
1475 sayılı İş Kanununun izinlerle ilgili 49 uncu maddesi hükümlerine göre personele izin kullandırılır. Hizmet süresinin hesaplanmasında sadece aynı OSB’de geçen hizmetleri dikkate alınır. Kullanılmayan yıllık izinler için ödenecek ücretler kredilendirilmez.

Bakanlığa Bilgi Verme
Madde 42-
Bakanlıktan kredi kullanmakta olan OSB’lerde personel hareketleri her yılın ocak ayı başında ve işe başlatılan her personelin işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir. 

Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurullarında olan değişiklikler en geç 15 gün içinde müteşebbis heyet tarafından Bakanlığa bildirilir.

Hizmet Alımı Giderleri
Madde 43-
Bölgenin hukuki sorunlarının giderilmesi için avukat, muhasebe ile ilgili işlemler için serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir ve gerektiğinde teknik hizmetlerin karşılanması için ihtiyaç ölçüsünde benzerleri ile, Bakanlığın belirleyeceği şekil ve şartlarda hizmet alımı yapıldığı takdirde ücret ve geçici görev yollukları proje kapsamındakredilendirilir. 

OSB’lerde hizmet alımı yoluyla görevlendirilen personelin, belediye sınırları dışına yapacağı geçici seyahatlerde yolluk bildirimleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenir ve belirtilen geçici görev yollukları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen miktarları geçmemek üzere kredilendirilir. 

Görev ve Sorumluluk
Madde 44-
Bölge müdürü ve personeli, kendilerine verilen iş ve görevleri, kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlarla emirlere ve iş icaplarına uygun olarak en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü, aksine hareketlerden de sorumludurlar.

Kişisel Sorumluluk ve Zarar
Madde 45-
Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bölge müdürü ile diğer personel, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılır. 

Basına Bilgi ve Demeç Verme
Madde 46-
OSB personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri OSB’ye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere iletemezler. Bu bilgilerle ilgili olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremezler. Yönetim kurulu, bölge personelinin görevleri ile ilgili konularda basına bilgi ve demeç vermeleri konusunda yazılı olmak kaydıyla izin verebilir.

Araç ve Gereçlerin Görev Mahalli Dışına Çıkarılması
Madde 47-
OSB personeli, görevleri ile ilgili OSB’ ye ait belge, araç ve gereçlerini görev mahalli dışına çıkaramaz ve özel işlerinde kullanamaz. Kendilerine teslim edilen belge, araç ve gereçleri görevi sona erdiği zaman iade etmek zorundadır. 

Diğer Masraflar
Madde 48-
OSB için yapılacak proje kapsamındakidiğer masraflardan,

 • Mülga
 • Hizmet aracı bulunmayan OSB’lerde bölgeye belediye vasıtalarının çalışmadığının belgelendirilmesi ve Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde personelin servis ücretleri,
 • Mülga
 • İhale ilanları hariç ilan ve yayın giderleri,
 • ipotek harcı, noter masrafları, banka ekspertiz ücretleri,
 • Her türlü mahkeme masrafları,
 • Mülga 

Sarf Belgelerinin Gönderilmesi
Madde 49-
Bakanlığa kredilendirilmek üzere gönderilecek genel idare giderlerinin:

 • Kredi taleplerinin temsil ve ilzama yetkililer tarafından yapılması,
 • Harcama belgelerinin tamamının temsil ve ilzama yetkililer tarafından tasdik edilmesi,
 • Harcama belgelerinin tarih sırasına göre listesinin yapılması, harcama belgeleri ile birlikte S.S.K bildirgesi, tahakkuk fişi ve makbuzu ile muhtasar beyanname, tahakkuk fişi ve makbuzlarının gönderilmesi,

zorunludur. 

Aksi takdirde Bakanlık tarafından kredi talebi, değerlendirmeye alınmadan iade edilir. 

Huzur Hakları
Madde 50-
Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlara toplantı başına huzur hakkı, diğerlerine de huzur hakkı veya aylık ücret ödenebilir. Kamu personeli olanlara ödenecek huzur hakkının yıllık tutarı, 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uhdesinde bir kamu görevi bulunanlar için tespit olunan bir aylık ücretin dört katını geçemez. Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olmayanlara ödenecek huzur hakları veya aylık ücretler her yıl müteşebbis heyet tarafından tespit olunur. 

Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlar için 13/07/2001 tarihli ve 24461 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. 

Ödenecek Huzur hakları veya aylık ücretler, müteşebbis heyetin Bakanlıktan aldığı kredi dışında, kendi kaynaklarından yapılır.

İstisnalar
Madde 51-
Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanmayan OSB’ler için 50 nci madde hariç bu bölümde yer alan hükümlerin uygulanması veya değişik olarak düzenlenmesi müteşebbis heyetin yetki ve sorumluluğundadır. 

Ancak Kanun ve Yönetmelikte verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için bölge müdürlüğünün sayı ve nitelik bakımından yeterli elemanı istihdam edecek şekilde yapılanması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
İmar Planı Yapımı Esasları

Planlama Sınırı
Madde 52-
OSB imar planı sınırı, OSB Yer Seçimi Komisyonunca seçilip 1/25000 ölçekli topoğrafik pafta üzerinde belirlenen ve ölçeği 1/5000 veya daha büyük olan kadastral pafta veya tapulama paftaları üzerine adapte edilerek Bakanlık tarafından onaylanan sınırdan geçirilir.

İmar Planlarının Ölçeği
Madde 53-
OSB imar planı, OSB’nin büyüklüğüne göre 1/5000 veya 1/2000 ölçeğinde nazım imar planı ve 1/1000 ölçeğinde uygulama imar planı olmak üzere iki aşamada hazırlanır. İmar planları, plan açıklama raporu ile bir bütündür. 1/1000 ölçekli imar planı uygulamaya esastır.

İmar Planı Hazırlama Çalışması
Madde 54-
Planların hazırlama sürecinde;

a) Bakanlık tarafından onaylanmış OSB sınırı,

b) OSB Yer Seçimi komisyonuna katılan kurumların verdiği şartlı görüşler,

c) OSB’nin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı, Bakanlık vizesi almış Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu,

d) Mülkiyet durumu,

e) Varsa onanlı üst ölçekli plan,

f) OSB alanında mevcut altyapı ve enerji durumu,

g) OSB alanına erişilebilirlik,

h) OSB’nin yer aldığı il veya ilçenin sanayi profili,

ı) İhtisas OSB ise ÇED raporu

konularında ve OSB’nin özelliğine göre belirlenecek diğer hususlarda veriler elde edilir.

İmar Planı Yapımı
Madde 55-
Hazırlanacak imar planında, OSB’nin özelliği ve gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan imar planı teknik şartnamesine göre sanayi parselleri, sosyal, idari ve teknik donatı alanları, arıtma alanı,Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık koruma bandı ve benzerleri ile birlikte arazi kullanım kararları oluşturulur.

KAKS=EMSAL : Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı, bodrumda iskan edilen katların %50 si, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki toplamıdır. Tesisat galerileri, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu, hidrofor ve otoparklar bu alana katılmazlar.

Organize sanayi bölgelerinde, sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları Taban Alanı Kat Sayısı: TAKS = 0.55 ; Emsal : Kat Alanı Katsayısı = 0.70 ; Yükseklik : h = Serbest, üretim teknolojisinin getirdiği yükseklik olarak belirlenir. Karadeniz bölgesinde bölgenin genel doğal yapısı nedeniyle TAKS = 0.55, Emsal = 0.75 ve h = Serbest olarak koşullandırılır. İmar planı yapımı aşamasında; genel doğal yapısı (%20 ve üstü eğim) veya yapılaşmaya açılamayacak (yapı yasaklı alanlar ve benzeri) alanlardan oluşan eşikler nedeniyle Bölgenin en fazla %40’ının sanayi parsellerine ayrılabildiği durumlarda TAKS = 0.55, Emsal = 0.75 ve h = Serbest olarak koşullandırılır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 15/4/2000 tarihinden sonra imar planı Bakanlıkça onaylanan OSB’lerde yapılaşma koşullarının yukarıdaki oranlarla değiştirilmesine dair plan revizyonlarında mevcut planlardaki mekansal alan dağılımında teknik ve sosyal altyapı alanlarının da aynı oranda arttırılması zorunludur. Ancak, yapılaşma koşullarının değiştirilmesine karşılık arıtma tesisi, enerji tesisleri ve benzeri teknik altyapı alanlarının yeterliliğinin teknik raporla belirlenmesi halinde bu alanlarda oran artışına gidilmez.

Kanun yürürlüğe girmeden önce, ilgili valilik veya belediye tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca onaylanmış, yürürlükte olan OSB planlarındaki müktesep haklar, plan revizyonu veya plan değişikliği yapılarak yeni plan kararları getirilmedikçe korunur. Bu planlarda yapılacak plan revizyonu veya değişikliklerinde, can, mal, yapı ve çevre güvenliği açısından tehdit arz eden durumlar hariç, bölgenin koşulları ve ihtiyacı dikkate alınarak inşaat emsalinin, kat adedinin arttırılması durumunda meri planı onayan ilgili kurumun olumlu görüşü yanı sıra, bölgenin mekansal alan dağılımında teknik ve sosyal altyapı alanlarının da aynı oranda arttırılması zorunludur.

Yapı ve Yapı İle İlgili Esaslar
Madde 56-
Yapıların projelendirilmesi ve işletme aşamasındaki esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıkta çalışma;
Katılımcının, üstü ve etrafı kapalı işyerlerinde faaliyette bulunması şarttır. Ancak işin özelliği gerektiriyor ve yönetim kurulunun özel izni alınmış ise, bina yapımına izin verilen yapılaşma alanı içinde kalmak koşulu ile çevreyi rahatsız etmeyecek ve kirletmeyecek her türlü tedbirin alınması kaydıyla açıkta çalışmasına izin verilebilir. Ancak, çalışma alanı parselin ön ve yan cephelerinde hiçbir şekilde olamaz.

b) Çevre yeşili;
İmar planı lejantında gösterilen çevre yeşillikleri üzerine, yeşili dik kesen parsel giriş yolları hariç hiçbir şey inşa edilemez. Bu alanlar otopark ve yükleme boşaltma alanı ve benzeri olarak kullanılamaz. Bu alanlar üzerinde, sadece saçak yüksekliği 2.50 m .yi aşmayan bekçi kulübesi ile transformatör binası, bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi inşa edilebilir.

c) Çekme mesafeleri;
Parsel sınırları ile tesis ve binaların bu sınırlara en yakın kenarları arasında bırakılan mesafeye “Geri Çekme Mesafesi” denir. Birden fazla parselin birleştirilmesi halinde toplam alana tekabül eden değerler alınır. Bölge içi yollar, yükleme ve boşaltma sahaları ile otopark yerleri hakkında konulan esaslar daha büyük çekme mesafelerini gerektirdiği takdirde büyük değerler uygulanır.

Aşağıdaki tabloda verilen sanayi parsellerinde çekme mesafeleri ve çevre yeşili mesafeleri ile çevre yeşili değerlerinde Bakanlığın onayı alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.

Geri Çekme Mesafesi
(Çevre Yeşili Dahil)
(m)

Çevre Yeşili
Geri Çekme Mesafesi İçinde ve
Parsel Sınırından İtibaren
(m)

PARSEL
ALANI (m2)

ÖN

YAN

ARKA

ÖN

YAN

ARKA

2000 - 4000

8.00

7.00

7.00

1.00

2.00

2.00

4001 - 7000

12.00

8.00

8.00

2.00

2.50

2.00

7001- 10000

13.00

10.00

12.00

3.00

3.00

3.00

10001- 20000

20.00

12.00

16.00

5.00

4.00

4.00

20001- 30000

24.00

14.00

22.00

6.00

4.50

6.00

30001- 40000

26.00

15.00

24.00

7.00

5.00

6.50

40001- 50000

30.00

17.00

28.00

8.00

5.50

8.00

50001-100000

32.00

18.00

30.00

9.00

6.00

8.50

100001- -----

33.00

20.00

33.00

10.00

6.50

10.00

Ön çekme mesafesini parsel genişliğinden (uzun kenar) alan, (4001-7000), (7001-10000), (10001-20000) aralığında yer alan parsellerde ve "I" katsayısı 4’den az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum 30 m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 2000-4000 m2 parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;

I=

G-O

D-X

formülü ile hesaplanacaktır.

I = Katsayı 4’den az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz.
G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)
O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı
D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)
X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını

gösterir.

d) İç yollar;
Parsel iç yolları minimum 5 m genişlikte ve ring olarak tasarlanacaktır.

e) Parsel içi yükleme boşaltma alanları;
Bütün parsellerde yapıların sadece OSB yollarına bakmayan yan ve arka taraflarında, bina yapımına izin verilen ve yapılaşma sahası içinde kalacak biçimde, söz konusu hizmetleri karşılayabilecek ölçü ve nitelikte, yükleme ve boşaltma alanlarının planlanması ve bölge müdürlüğü tarafından onaylanacak planına göre inşa olunması zorunludur. Köşe parsellerde yolara bakan yanlarda yükleme boşaltma yeri düzenlenemez. Bu alanların ve parsel içi yolların OSB yollarına toz ve çamur ve benzeri şeylerin taşınmasını önleyecek şekilde uygun bir malzeme ile kaplanması ve drenajının yapılması zorunludur. Yükleme boşaltma alanları, bu alanlarda seyredecek kamyon, treyler ve benzeri ağır araçların manevra ve park etme olanaklarına göre boyutlandırılacaktır. Araçların rahatça girip çıkmasına, manevra ve park etmesine elverişli şekil ve boyutlara sahip olmayan yükleme-boşaltma alanlarının inşasına izin verilmez.

f) Parsel içi açık depolama alanları;
Açık depolama alanları sadece binanın yan ve arka taraflarında ve bina yapımına izin verilen yapılaşma alanının sınırları içinde düzenlenebilir. Köşe parsellerde, ikinci yola bakan yanda açık depolama yapılamaz.

g) Dış görünüşler;
Binaların dış görünüşlerinin, OSB’nin mimari bütünlüğünü koruyacak ve bu bütünlüğe değer katacak nitelikte projelendirilmesi ve inşası zorunludur. Renkli tuğla, pres tuğla, brüt beton, granit ve cam, giydirme cephe malzemeleri gibi sıvanmadan kullanılabilecek malzeme ile inşa edilmeyen bütün dış cepheler, kullanılan duvar malzemesinin gerektirdiği şekilde sıvanır, boyanır veya kaplanır. Mimari projelerde kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin belirtilmesi zorunludur.

h) Bahçe duvarları;
Parselin etrafında hangi malzeme olursa olsun taş, tuğla, beton, briket, ahşap, metal ve benzeri kullanılarak inşa edilecek dolu bahçe duvarlarının yüksekliği OSB yollarına bakan kısımlarda yaya kaldırımını, diğer cephelerde ise tabii zemin seviyesini 30 cm .den fazla aşamaz. Bahçe duvarının üstü metal veya ahşap parmaklık gibi arkasını gösterebilen estetik malzeme ile, estetik bir şekilde kapatılabilir. Duvar ve parmaklığın toplam yüksekliği 1.50 m .yi geçemez. Fiziki yapı nedeniyle parseller arasında oluşan zemini tutucu istinat duvarları bu yüksekliğe dahil değildir. Mimari projelerde detayların hazırlanması ve onaylatılması gerekir.

ı) Katılımcıya ait destek üniteleri;
Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, jeneratör, LPG tankı, yangın suyu deposu ve arıtma tesisi ve benzeri destek ünitelerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre bölge müdürlüğü karar verir.

i) Katılımcıya ait tabela ve reklam panoları;
OSB’ ye ait araç, bisiklet ve yaya yollarına, yeşil bantlar üzerine hiçbir katılımcı tarafından yazı yazılamaz, şekil çizilemez, tabela ve reklam panosu yerleştirilemez. Katılımcılara ait tabela ve reklam panoları, bina cephelerine veya yapılaşma alanı içine, yapı ile orantılı olacak şekilde konulabilir. Bina çatılarına, bahçe duvarlarına tabela ve reklam panosu konulamaz. Konulacak tabela ve reklam panosunda, sadece katılımcının unvanı ve logosu bulunabilir. Başka kuruluşların ve ürünlerin reklamı konulamaz. Tabela ve reklam panolarının boyutları ve yeri, yapı ile orantılı olacak şekilde mimari projelerle birlikte onaya sunulacaktır. Onaylı proje dışında tabela ve reklam panosu konulamaz.

Tesislere Kot Verilmesi
Madde 57-
Parsellerde yapılacak tesislere aşağıda belirtilen şekillerde kot verilir:

a) Düz arazilerde yoldan kotlandırma;

1 )Tesisin cephe aldığı yolun tretuar seviyesinden (bordür üst seviyesinden) kot verilir.

2) Tretuar seviyesi yol seviyesinin 0.18 m üstü kabul edilir.

3 )Tesise kot verilirken, parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasından en yüksek tretuar seviyesi röper kabul edilir.

b) Meyilli arazilerde tabi zeminden kotlandırma;

Yola göre yüksek veya alçak olan parsellerde, tabi zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu 3.00 m .den fazla geçemez. Ancak yola nazaran 3.00 m .den yüksek veya alçak olan parsellerde tabi zemin kotu bölge müdürlüğünce yerinde yapılan ölçümlerle belirlenir.

Özel OSB’lerde Yer Seçimi, İmar Planı ve Değişiklikleri
Madde 58 —
Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen usullere uygun olarak hazırlanan imar planı ve değişikliklerinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında Valiliklerin uygun görüşü alınarak onama, askı, plana itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve dağıtımı konusunda Yönetmeliğin imar planı onayına ilişkin maddeleri uygulanır. Ancak özel mimari tasarım gerektiren özel OSB projeleri bu Yönetmelikte belirtilen yapılaşma koşullarına tabi değildir.

Özel mimari tasarım gerektiren özel OSB proje teklifleri; yer seçimine başvuru esnasında vaziyet planı ve avan projeleri ile birlikte Bakanlığa sunulur. Bakanlık bu tekliflerin yer seçimi komisyonunda projenin özelliklerine göre de değerlendirilmesini sağlar."

İmar Planı Onayı
Madde 59-
Proje müellifi tarafından hazırlanan imar planları, ilgili oda tarafından vize edildikten sonra OSB’yi ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanarak Bakanlık onayına sunulur.

Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde onaylanan planlar, İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Planlar, valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bu süre içinde itirazlar valiliğe yapılır. Valilik varsa itirazları ve planları Bakanlığa iletir. Bakanlık itirazları inceleyerek ve gerekçeleri de belirterek kesin karara bağlar ve bu tarihten itibaren on beş gün içinde ilgiliye yazı ile bildirir. Kesinleşmiş OSB imar planlarının birer kopyası Bakanlıkta, valilikte, OSB müteşebbis heyetinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında ve OSB’nin belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalması durumunda belediyede, GAP Bölgesi içinde bulunması halinde ise GAP İdaresi Başkanlığında bulundurulur.

İmar Planı Değişiklikleri ve Onayı
Madde 60 - Plan ana kararlarını bozucu plan değişikliği yapılamaz.

İmar planında bulunan sanayi adaları ile sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılamaz.

Mülga

İmar planı değişiklik paftalarında onaylama, askı, onaya itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve dağıtımı konusunda, bu Yönetmeliğin imar planı onayına ilişkin maddesi uygulanır.

Tevhid ve İfraz
Madde 61 -
Katılımcıya tahsisi yapılan, yapılmayan veya satışı yapılan iki veya daha fazla sanayi parseli tevhit edilebilir. Parsel ifraz ve tevhid işlemlerinde gerekçeli yönetim kurulu kararı ile Bakanlık onayı alınır ve askıya çıkarılmaksızın İl İdare Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Sanayi parselleri ifraz edilemez.

Ancak,

a) Katılımcıya tahsisi veya satışı yapılmamış OSB uhdesindeki parseller, OSB’nin küçük parsel ihtiyacını karşılamak amacı ile yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz edilebilir.

b) Katılımcıya arsa tahsis veya satışı yapılmış olduğu halde katılımcının yapmayı taahhüt ettiği tesisin tamamını gerçekleştiremeyeceğini beyan etmesi ve ifraz sonucu oluşan ihtiyaç fazlası arsanın OSB’ye devredilmesi koşulu ile yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz yapılabilir.

c) Birden fazla müstakil üretim tesisinden oluşan tahsisi veya satışı yapılmış parsellerde, katılımcı şirketin ortaklarının ayrılması, ayrılıklarının kanuni olarak belgelenmesi veya ölüm halinde veraset ilamı ile mirasçılarının belgelenmesi koşulu ile yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz yapılabilir.

İfraz sonucu oluşacak parsellerin büyüklüklerinde, OSB’nin onaylı imar planı ile getirilen minimum parsel büyüklüğü dikkate alınması şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Parselasyon Planı Yapımı Esasları

Düzenleme Sınırının Geçirilmesi
Madde 62-
Bakanlık tarafından onaylanmış OSB imar planı sınırı esas alınarak düzenleme sınırı belirlenir.

Düzenlemeye alınan taşınmaz malların ada ve parsel numaraları ve Bakanlık tarafından onaylı planları yürürlüğe sokan İl İdare Kurulu kararı valilik tarafından bir yazı ile birlikte mahalli Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerine gönderilerek kayıtlarında imar düzenlemesine alındığının belirtilmesi istenir.

Tapu Kayıtlarının ve Haritaların Elde Edilmesi
Madde 63-
Düzenleme sahasına giren kadastro ve varsa imar parsellerinin tapu sicil kayıtlarındaki ada ve parsel numaraları, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranları mülkiyetten gayri ayni haklara ait bilgiler, Tapu Sicil Müdürlüğünden proje müellifi tarafından çıkarılır.

Pafta örnekleri, teknik bilgi ve belgeler ise Kadastro Müdürlüğünden temin edilir.

Parselasyon Planının ve Eklerinin Hazırlanması
Madde 64-
Düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize edilirken, ada anahtarı, ada fihristi, düzenleme alanına giren bütün adaların ve OSB ortak alanı olarak ayrılan alanların uygulama krokileri yardımıyla araziye aplikasyonu, bütün ada kırık noktaları ve cephe uzunluklarının ölçülerek yapı adalarının kesin boyutunun tespiti, parselasyon planının yapımı, parselasyon planı ile beraber onaya tabi tutulan kadastro ayırma çapı, özet cetvelleri, imar parsellerinin teşkili, ada dağıtma cetvelleri ve parsellerin numaralandırılması, “Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ve Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği” ne uygun olarak yapılır.

Parselasyon Planlarının Onayı
Madde 65-
Parselasyon planı, düzenleme işlerine ait belgelerle beraber Bakanlığın görüşüne sunulur. Bakanlık onayı alındıktan sonra, İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Kesinleşen parselasyon planının birer kopyasının valilik tarafından bilgi için Bakanlığa, müteşebbis heyete ve tescili için de aşağıdaki bilgi ve belgelerle beraber mahalli Tapu Kadastro Teşkilatına gönderilmesi gerekmektedir.

a) Bakanlık tarafından parselasyon planının onaylandığını ve İl İdare Kurulu kararı ile ilan edilerek kesinleştiğini bildiren ve tapuya tescilini isteyen yazı,

b) Parselasyonun dayandığı Bakanlık onayını almış ve İl İdare Kurulu kararı gereği yürürlüğe konan imar planı, onay tarihi numarası ile pafta numarası veya numaraları,

c) Parselasyon planının Bakanlık tarafından onayı ve İl İdare Kurulu kararı örnekleri,

d) Proje Müellifinin iş yapım sözleşmesinin örneği,

e) Yeni tesis edilen;

1) Nirengi noktalarına ait;

Röper krokileri,

Kenar ölçü çizelgeleri,

Açı ölçü ve özel çizelgeleri,

Dengeleme hesapları,

Koordinat hesapları,

Kestirme hesapları,

Koordinat özet çizelgeleri,

Nokta abrisleri,

Kanava,

Koordinat dönüştürme hesapları.

2) Poligon noktalarına ait;

Röper krokileri,

Kenar ölçü çizelgeleri,

Açı ölçü ve özet çizelgeleri,

Koordinat hesapları,

Koordinat özet çizelgeleri,

Kanava,

Bağlantı ölçüleri,

Koordinat dönüştürme hesapları.

3) Nivelman noktalarına ait;

Röper krokileri,

Ölçü ve hesapları,

Kanava.

f) Sınırlandırma haritası, (kadastro görmeyen yerlerde)

g) Düzenleme sınırını gösteren kroki,

h) Düzenleme sahasının içine giren kadastro parsellerinin tapu kayıt örnekleri,

ı) Ada bölümü krokisi,

i) Röleve ölçü krokileri,

j) Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri,

k) Yüzölçümü hesapları,

l) Fen klasörü,

m) Ayırma çapı,

n) Yeni imar adaları alan hesap cetvelleri,

o) Düzenleme ortaklık payı ve düzenleme ortaklık payı oranı hesabı,

ö) Özet cetvelleri,

p) Tahsis cetvelleri,

r) Dağıtım cetvelleri,

s) Pafta indeksi,

ş) Pafta,

t) Parselasyon haritasının 3 takım ozalit kopyası,

u) İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile çözümlerini anlatan teknik rapor,

ü) Fihrist.

Parselasyon işlemi ile ilgili bu belgeler 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım ve cilt halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir.

Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescil İşlemleri
Madde 66 –
Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin OSB adına yapılır. Parselasyon planları ve ekleri mahalli kadastro müdürlüklerince kontrol edildikten sonra tescil edilmek üzere mahalli tapu sicil müdürlüklerine gönderilir. OSB imar planı hudutları içinde kalan imar yolları, yeşil alanlar park ve sağlık koruma bandı terk edilir, idari ve sosyal tesis alanları, fuar alanları, eğitim, sağlık vb. ortak donatı alanlarının OSB adına tescili yapılır. OSB sınırları içindeki tüm ortak kullanım alanlarının tasarrufu OSB’ye aittir.

Tescili tamamlanan parselasyon planlarının tescilli birer nüshası Bakanlığa bilgi için gönderilir.

İmar uygulaması yapım yöntemleri
Madde 67 –
Kesinleşmiş imar planına uygun olarak, imar planı içine giren arazinin düzenlenmesi, özel OSB'lerde ve kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak tapuya tescilini yaptırmış olan OSB’lerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca par selasyon niteliğinde ayırma haritaları işlemiyle yapılabilir. Ayırma haritaları ve ekleri, "Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ve Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği"ne uygun olarak hazırlanır. Ayırma haritaları Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık onayını ve İl İdare Kurulu kararını takiben askıya çıkarılmaksızın yürürlüğe girer.

OSB ilanından önce İmar Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda imar uygulamasına tabi tutularak "sanayi alanı" vasfı kazanmış alanlarda kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmamış olması bu alanlarda imar uygulamasının yapımına engel teşkil etmez. Ancak kamulaştırma veya satın alma işlemleri imar uygulamasından sonra devam eder.

Bölge içerisinde Bakanlığımızca belirlenen tahsis şartlarını kabul edeceğini taahhüt eden yatırımcılar olması durumunda bu yatırımcılara ait taşınmazlar kamulaştırılmadan imar uygulamasına dahil edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ruhsat Verme ve Denetleme

Ruhsat ve İzin Yetkisi
Madde 68-
Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, OSB tarafından verilir ve denetlenir.

Yapı İnşa Ruhsat Başvurusu ve Ekleri
Madde 69-
Katılımcı bu yönetmelikte belirtilen şartlarda hazırlatacağı projelerle ve gerekli belgelerle bölge müdürlüğüne müracaat eder ve inşaat ruhsatını alır. Ruhsatsız inşaata başlanmaz. Ruhsatsız inşaat kaçak inşaat muamelesi görür.

Yapı ruhsat işleri aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerince tapu kayıt örneği veya müteşebbis heyet tarafından verilen tapu kayıt örneği yerine geçen arsa tahsis sözleşmesi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren illerde katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında, yapı denetim kuruluşu ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ile yapı denetim kuruluşuna ait izin belgesine dair belgeler ile başvurulur. Ayrıca, dilekçeye, parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu, mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda “ÇED Olumlu Kararı” veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararını içeren belgenin eklenmesi gereklidir.

b) Bölge müdürlüğü tarafından projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, parselin 1/500 veya 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı ve bu yönetmelik hükümlerine ve onaylı imar planı, plan kararlarına göre yapılanma şartlarını gösterir imar durumu, aplikasyon krokisi yol kotu tutanağı, alt yapı doneleri, varsa imar planının yapımına veri teşkil eden jeolojik-jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alanı da kapsayan bölümü ve benzeri belgeler düzenlenerek katılımcıya verilir.

c) Yapı sahibi veya kanuni vekillerince bu maddenin (a) ve (b) alt bentlerindeki belgelere göre yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kuralları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere aşağıdaki projeler hazırlatılır.

1) Mimari Proje: Mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet planı, bodrum katlar dahil tüm kat planları, çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ve tüm cephe görünüşleri, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, aplikasyon belgesi, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle bölge müdürlüğü tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.

2) Statik Proje: Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren bodrum kat dahil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin, temel, yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde, mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına ilişkin Esaslar”a ve “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” e uyulur.

3) Elektrik Projesi: Mimari projeye uygun olarak, elektrik mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, kuvvetli ve zayıf akım elektrik iç tesisatı ile elektrik-elektronik ve makine mühendislerinin müştereken hazırladıkları asansör projeleridir. Bölge müdürlüğü yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

4) Mekanik Tesisat Projesi: Mimari projeye uygun olarak makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma-havalandırma projeleri ve ısı yalıtım projesi ve/veya raporudur. Bölge müdürlüğü yapının özelliğine göre gerekli olanları ister.

5) Atık Su Arıtma Tesisi Projesi: OSB atık su yönetiminde belirlenen esaslara göre, atık sularını kanala deşarj standartlarına getirme zorunluluğu bulunan katılımcılar, hazırlayacakları arıtma tesisi proje dosyasında; çevre mühendisleri tarafından hazırlanacak olan proses raporu, proses projesi, hidrolik profil, P&I diyagramı, mimarlar tarafından hazırlanacak olan yerleşim planı ve arıtma tesisi yapılarına ait mimari projeler, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanacak olan statik projeler, makine mühendisleri tarafından hazırlanacak olan mekanik tesisat projeleri ve elektrik mühendisleri tarafından hazırlanacak olan kuvvetli ve zayıf akım projeleri ile otomatik kontrol projelerini bulunduracaklardır.

6) Yangın Sistemi Projesi: Mimari projeye uygun olarak elektrik ve makine mühendisleri tarafından hazırlanan ölçekleri yapının büyüklüğüne, özelliğine ve üretim şekline göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir. Bölge Müdürlüğü yapının özelliğine göre gerekli olanları ister.

Yukarıda adı geçen projeler ile ayrıca yapının özelliği ve mahallin şartlarına göre bölge müdürlüğü tarafından ek olarak istenen, ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler Bayındırlık ve iskan Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.

Projelerin başında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada, parsel numaraları, alanı, özel durumlarda varsa içerdiği yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri, teknik uygulama sorumluları hakkındaki gerekli bilgileri içeren bilgi tablosunun yer alması zorunludur.

Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belgelemeleri ve her proje için büro tescil belgesi almaları gerekmektedir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler ilgili idarelerce onaylanmaz. Bölge müdürlüğü projeleri incelerken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğunu da denetler.

Ancak, İmar Kanununun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır.

İlave Esaslı Tamir ve Tadil İle Proses Değişikliği
Madde 70-
Mevcut yapının, OSB imar planı ile yürürlükteki ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyması koşulu ile ilave esaslı tamir ve tadili yapılabilir. Ancak ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Yapı ruhsatı alınmış inşaatlarda yapılacak ruhsata tabi ilave esaslı tamir ve tadilatlarda bölge müdürlüğünce ilgili proje müellifinin uygun görüşü aranır.

Tesiste proses değişikliği, iş değişikliği, kişi ve unvan değişikliği durumunda, ÇED yönetmeliği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Ruhsatı alınmış yapılarda ilave esaslı tamir ve tadilat ve benzeri herhangi bir değişiklik yapılması halinde yapılacak değişiklik binanın tümünde ise tüm mimari projeler, bu değişiklik yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde yapı ruhsatı için istenen projelerden gerekenlerin değiştirilmesi gereklidir. Yapılan değişiklik, belirli bir veya birkaç katı etkiliyorsa sadece değiştirilmesi istenen katların planları, gerekirse statik hesap ve projeleri, bir katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektiği takdirde; sadece bu kısmın tadil planı bölge müdürlüğüne ibraz olunur.

Projelerin Teslimi ve Ruhsat Verilmesi
Madde 71-
Proje müelliflerince hazırlanarak imzalanan tatbikat projeleri en az 3 takım halinde düzenlenerek, usulüne göre dosyalanıp, OSB bölge müdürlüğüne teslim edilir. Bununla birlikte yürürlükte bulunan imar ve yapı denetimi mevzuatına göre gerekli sözleşmeler, izin belgesi, sigorta poliçesi, taahhütnameler, gerekli bedellerin ödendiğine dair belgeler ve benzeri belgeler ile başvurulur. Ayrıca, başvuru evrakına parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu, mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda ÇED Olumlu Kararı veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararını içeren belge eklenir. Bölge müdürlüğü tarafından ruhsata esas belgeler, plan ve mevzuat hükümlerine göre incelenir. Eksik ve/veya yanlış bulunmuyor ise başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik ve/veya yanlış bulunuyor ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazı ile bildirilerek iade edilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak başvurudan itibaren 15 gün içinde yapı ruhsatı verilir. Yapı ruhsatı verilmeden önce yapıyla ilgiliFenni mesuliyet (Teknik uygulama sorumluluğu –TUS), surveyanlık hizmetleri ve sicil konusunda 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca çıkarılan Tip İmar Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin OSB Uygulama Yönetmeliğine aykırı olmayan hususları uygulanır. Fenni mesul 75 inci maddede belirtilen esaslara göre düzenlenen ruhsat eki projelerin uygulanması için katılımcı veya vekili tarafından OSB’ye karşı görevlendirilir. Bölge içinde kurulacak işletmelere ait projelerin tasdiki ve vizesi için bölge müdürlüğü tarafından hizmet karşılığı bedel alınır.

Ruhsat Müddeti
Madde 72-
Ruhsat verildiği tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Makul sebeplerle bu süre yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.

Ortak Tesisler ve Altyapı İnşaatlarına Başlama İzni
Madde 73-
İmar planında ortak tesislere ayrılmış olup, yönetim kurulu tarafından inşa ettirilecek olan yapının proje ile ilgili sorumluğu proje müellifine ait olmak üzere yapının her türlü teknik uygulama sorumluluğu bölge müdürlüğünündür.

Yapı Kullanma İzni
Madde 74-
Yapı tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, bölge müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için bölge müdürlüğüne yapılan başvuru dilekçesi ekinde teknik uygulama sorumlularının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren illerde yapının projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair yapı denetim kuruluşu tarafından bölge müdürlüğüne rapor verilmeden yapı sahibine yapı kullanma izni verilemez.

Katılımcının müracaatı üzerine bölge müdürlüğü, yapının ruhsat ve eklerine fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, Türk Standartlar Enstitüsü standartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirler.

Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması şarttır.

Yapı kullanma izni alınmadan önce asansörlerin işletme ruhsatlarının ilgili resmi kurumlardan alınmış olması gerekir.

Yapının mevzuata uygun bulunması halinde 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.

İşyeri Açma İzni
Madde 75-
OSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde OSB tarafından verilir.

Ruhsata Aykırı Yapılan Yapılar
Madde 76-
Yapı mevzuata ve plana aykırı yapıldığı takdirde bölge müdürlüğünce o andaki inşaat durumu tespit edilir ve yönetim kurulu kararı ile inşaat derhal mühürlenerek durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile başlar. Katılımcı yapıyı 30 gün içinde mevzuata uygun hale getirmek zorundadır.

Ruhsata aykırı olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu yapılan inceleme sonucunda anlaşılırsa mühür kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Yapının mevzuata uygun hale getirilmediği veya mühürlenmiş inşaata devam edildiği takdirde inşaatın bu durumu 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilgili idareye OSB tarafından bildirilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapı hakkındaki cezai işlemler ilgili idarece 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddeleri çerçevesinde yürütülür. İlgili idare ruhsat iptalini OSB yönetiminden isteyebilir ve yapılan işlemler OSB yönetimine bildirilir. Yönetim Kurulu aykırılıkların giderilmesi için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Ayrıca söz konusu aykırılığın devamından; müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bölge müdürü sorumlu olup tespiti halinde Bakanlık, kendisine yapılmış olan ihbarları da değerlendirerek ihmali görülenler hakkında suç duyurusunda bulunur ve gerekli gördüğü takdirde ihmali görülen OSB organlarını görevden alır. İhbarlar gizli tutulur.

Hak ve Yükümlülükler
Madde 77-
Katılımcı, inşaatını bölge müdürlüğü tarafından verilen ruhsata aykırı yapamaz. Yapının, mevzuata ve plana aykırı yapıldığının tespit edilmesi durumunda yönetim kurulu kararıyla ve bölge müdürlüğü tarafından uygulanacak yaptırımları kabul eder.

Belirtilmemiş Hususlar
Madde 78-
İmar planı yapımı, revizyonu ve değişiklikleri, parselasyon planı yapımı ve değişiklikleri hakkında, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanununun mekansal standartları hariç tüm hükümleri ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslar geçerlidir.

SAYFA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 


 
      Nosab ©2008 Tüm Hakları Saklıdır.